Етичен кодекс / Code of Conduct

For English, please click here

1. Цел

Ние от WordCamp Sofia 2016, вярваме, че WordPress общността трябва да е истински отворена за всички, независимо от различията помежду ни. Затова нашата цел е да предоставим приятелска и сигурна среда за всички участници, независимо от техния пол, сексуалната ориентация, уврежданията, етноса или религията им, предпочитанията им към определена операционна система, любимия им език за програмиране или текстообработващата програма, която ползват.

Този Етичен кодекс описва нашите очаквания към поведението на участниците в WordCamp Sofia 2016 и определя какви биха били последиците ако тези очаквания не се осъществят.

Ще сме щастливи, ако участващите спонсори, доброволци, всички лектори, посетители и други участници ни помогнат да осъществим едно спокойно, безпроблемно и позитивно събитие.

2. Отворен код

Допълнителна цел на това събитие е да увеличи броя на привържениците на концепцията за отворен код чрез окуражаване на участниците да припознаят и засилят връзките между нашите действия и влиянието им върху общността. Ние полагаме изключителни усилия WordPress обществото да е гостоприемно, доброжелателно и да окуражава всички участници да допринасят в най-голяма степен спрямо възможностите си.

3. Очаквано поведение

  • Бъдете внимателни, отнасяйте се към другите с уважение и в дух на сътрудничество.
  • Въздържайте се от унизително или дискриминационно поведение, не упражнявайте физически или психически тормоз.
  • Бъдете съпричастни на заобикалящата ви среда и другите участници. Непременно известете организаторите ако забележите опасна ситуация или участник, който е в беда.
  • Участвайте активно по своя неподправен, автентичен начин. Правейки това, вие помагате на WordCamp Sofia 2016 и правите събитието по-близко до себе си и до другите участници.

4. Неприемливо поведение

Неприемливо е поведение, което включва: смущаване, тормоз, обида, дискриминация, пренебрежение или унижение проявено от страна на участник в WordCamp Sofia 2016 и придружаващите го събития.  Местоположенията, на които се провеждат всички основни и второстепенни събития на WordCamp Sofia 2016, са публични места; молим да проявявате уважение към техните собственици.

Тормозът включва: обидни устни коментари, които се отнасят до пола, сексуалната ориентация, расата, религията, физическото състояние, неприемлива голота и/или показване на изображения със сексуален контекст на публично място (включително и по време на презентация), умишлено сплашване, дебнене и преследване, показване на изображения или записи на тормоз, продължително прекъсване на изказвания, презентации или други събития, неподходящ физически контакт и неприемлива проява на сексуално внимание.

5. Последици при неприемливо поведение

Неприемливото поведение няма да бъде толерирано от участниците, организаторите, персонала на местата на провеждане на събитията, спонсорите и другите ангажирани с WordCamp Sofia лица.

Всеки, който е помолен да прекрати прояви на неприемливо поведение, следва непременно да го направи.

При неприемливо поведение на участник организаторите могат да предприемат всяко подходящо според тях действие, включително да прекратят правото на участие на дееца без предупреждение и без право на обезщетение за таксата за участие.

6. Какво да направите, ако станете свидетел или сте обект на неприемливо поведение

Ако вие или човек около вас е обект на неприемливо поведение, както и при всякакви притеснения в тази насока, молим ви да се свържете с организаторите на WordCamp Sofia 2016 възможно най-скоро.

Представител на организаторите на WordCamp Sofia 2016 ще се свърже с оторизирани лица на мястото на провеждане на събитието или с местните органи на полицията, които при нужда да се намесят с цел прекратяване на неприемливото поведение и установяване на ред по време на събитието. Доброволците ще носят отличителни знаци. Всеки доброволец може да ви свърже с някой от организаторите на конференцията. На бюрото за регистрация също можете да потърсите съдействие.

7. Обхват

Очакваме всички участници (спонсори, доброволци, лектори, посетители и всички други гости) да се съобразяват с този етичен кодекс на всички места, на които се провеждат събития, част от WordCamp Sofia.

8. За контакти

Можете да се свържете с организаторите на email: sofia@wordcamp.orgкакто и по време на самото събитие – попитайте на бюрото за регистрация.

9. Лиценз и авторство

Този Етичен кодекс е превод на чудесната работа на Open Source Bridge, като е пригоден за нашето събитие. можете да прочетете оригинала на http://opensourcebridge.org/about/code-of-conduct/.


Below is the WordCamp code of conduct that you can customize with the name for your event and your contact information.

We also recommend the organizing team read this article on how to take a harassment report.

1. Purpose

WordCamp Sofia believes our community should be truly open for everyone. As such, we are committed to providing a friendly, safe and welcoming environment for all, regardless of gender, sexual orientation, disability, ethnicity, religion, preferred operating system, programming language, or text editor.

This code of conduct outlines our expectations for participant behavior as well as the consequences for unacceptable behavior.

We invite all sponsors, volunteers, speakers, attendees, and other participants to help us realize a safe and positive conference experience for everyone.

2. Open Source Citizenship

A supplemental goal of this code of conduct is to increase open source citizenship by encouraging participants to recognize and strengthen the relationships between what we do and the community at large.

In service of this goal, WordCamp Sofia organizers will be taking nominations for exemplary citizens throughout the event and will recognize select participants after the conference on the website.

If you see someone who is making an extra effort to ensure our community is welcoming, friendly, and encourages all participants to contribute to the fullest extent, we want to know.

3. Expected Behavior

  • Be considerate, respectful, and collaborative.
  • Refrain from demeaning, discriminatory or harassing behavior and speech.
  • Be mindful of your surroundings and of your fellow participants. Alert conference organizers if you notice a dangerous situation or someone in distress.
  • Participate in an authentic and active way. In doing so, you help to create WordCamp Sofia and make it your own.

4. Unacceptable Behavior

Unacceptable behaviors include: intimidating, harassing, abusive, discriminatory, derogatory or demeaning conduct by any attendees of WordCamp Sofia and related events. All WordCamp Sofia venues may be shared with members of the public; please be respectful to all patrons of these locations.

Harassment includes: offensive verbal comments related to gender, sexual orientation, race, religion, disability; inappropriate use of nudity and/or sexual images in public spaces (including presentation slides); deliberate intimidation, stalking or following; harassing photography or recording; sustained disruption of talks or other events; inappropriate physical contact, and unwelcome sexual attention.

5. Consequences Of Unacceptable Behavior

Unacceptable behavior will not be tolerated whether by other attendees, organizers, venue staff, sponsors, or other patrons of WordCamp Sofia venues.

Anyone asked to stop unacceptable behavior is expected to comply immediately.

If a participant engages in unacceptable behavior, the conference organizers may take any action they deem appropriate, up to and including expulsion from the conference without warning or refund.

6. What To Do If You Witness Or Are Subject To Unacceptable Behavior

If you are subject to unacceptable behavior, notice that someone else is being subject to unacceptable behavior, or have any other concerns, please notify a conference organizer as soon as possible.

The WordCamp Sofia team will be available to help participants contact venue security or local law enforcement, to provide escorts, or to otherwise assist those experiencing unacceptable behavior to feel safe for the duration of the conference. Any volunteer can connect you with a conference organizer. You can also come to the special registration desk in the lobby and ask for the organizers.

7. Scope

We expect all conference participants (sponsors, volunteers, speakers, attendees, and other guests) to abide by this code of conduct at all conference venues and conference-related social events.

8. Contact Information

Here’s a list of all organizers, you can contact them during the event, they will all be wearing distinguishable in colour t-shirts: https://2016.sofia.wordcamp.org/organizers/

9. License And Attribution

This Code of Conduct is a direct swipe from the awesome work of Open Source Bridge, but with our event information substituted. The original is available at http://opensourcebridge.org/about/code-of-conduct/ and is released under a Creative Commons Attribution-ShareAlike license.